Je lepší rekonstrukce, nebo demolice rodinného domu? Rychlokurz bydlení

Je lepší rekonstrukce, nebo demolice rodinného domu? Rychlokurz bydlení

Samozřejmě vždy záleží na technickém stavu, ale dům vyžadující jen drobné opravy by určitě nebyl finančně tak výhodný. Budeme se proto zabývat celkovou přestavbou se změnou dispozic a opravou základních konstrukcí.

Rekonstrukce domu by neměla proběhnout bez stavebního průzkumu a posouzení statika. Často jsou dřevěné stropy prohnilé a musí se kompletně (a nákladně) měnit. Opravovat objekty s narušenými základy a nosnými zdmi je rozumné jen u výjimečně hodnotných staveb..

Opravit, nebo zbourat?

Před začátkem stavby byste měli vědět, co přestavba domu přinese, a také, jaké změny vám stavební úřad povolí. Složitější jednání ze strany úřadů očekávejte zvláště v těch případech, kdy se k projektu vyjadřují památkáři nebo CHKO. Je pak vhodnější, aby se projekt konzultoval ještě v rozpracování a obhajoval jej autor, který dokáže odborně argumentovat.

Seriál o bydlení

Zařizujete si byt nebo jej chcete zrekonstruovat? Nebo chcete být prostě takříkajíc v obraze? Náš devítidílný seriál, který připravila architektka Věra Konečná, vás seznámí se základními informacemi, jež by měl znát každý, kdo se pouští do zařizování nebo rekonstrukce bytu, ale i domu.

Někdy už studie prokáže, že ani nákladná přestavba nepřinese očekávaný výsledek, pak bude ekonomičtější dům zbourat a na jeho místě postavit nový.

Takový případ představuje video: dům na velmi stísněném pozemku bez zahrady byl navíc ve velmi špatném technickém stavu. Architekti Ladislav Lábus, Martin Matiska a Martina Novotná jej nahradili domem menším, na místě jednoho křídla vznikla zahrada.

Nový dům však ctí atmosféru místa, dodržuje stopu původní stavby (chybějící křído nahrazuje zděný plot), směrem do ulice zachovává výšku římsy, umístění oken a dveří i polohu venkovních schodů.

Dům 4: Pokud dům nemá žádnou architektonickou hodnotu, není důvod ponechávat původní vzhled. Zcela nová forma může respektovat měřítko a charakter okolní zástavby daleko citlivěji než původní.

Pokud starý objekt nemá zvláštní architektonickou hodnotu, může být přestavba natolik zásadní, že působí jako nový dům. Nelze obecně stanovit, kdy zachovat původní vzhled, vždy záleží na konkrétních podmínkách a citlivém přístupu architekta.

Dispoziční změny

Rekonstrukce by však měla poctivě přiznat, které části stavby jsou nové, ze současné doby. Ani v historii se nestávalo, že by se přestavba vracela zpět. Například v renesanční době přestavěný gotický dům si dochoval původní konstrukce v suterénu, ale pro nové části použil tvarosloví své doby, tedy renesanční.

Protože starý dům byl postaven v době s jiným životním stylem, nelze předpokládat, že by současné rodině jeho dispozice vyhovovala. Častou překážkou úprav bývá schodiště, které zabírá velkou plochu a někdy znemožňuje žádané propojení prostorů (kuchyň s obývacím pokojem, návaznost koupelny na ložnice apod.).

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerii

Zrušit schodiště a postavit je v jiném místě nebývá snadné, protože otvor v původních stropech vyžaduje složité (a drahé) statické zásahy. Jednodušší je pak umístit schody do přístavby. Také bourání příček nebo probourávání dveřních či okenních otvorů v nosné zdi musí řešit statik. Doporučí nejen konstrukční řešení či vhodnou šířku otvorů, ale také opatření, aby statika domu nebyla při stavbě ohrožena.

Stejně jako stavbu nového domu by i přestavbu staršího objektu měl navrhnout architekt. Dokáže rozeznat neměnné konstrukce objektu a na jejich základě i možné změny v dispozičním řešení. K vypracování projektu samozřejmě potřebuje co nejvíce informací o statickém a technickém stavu budovy, ale první názor (často rozhodující při koupi objektu) si vytvoří už prohlídkou objektu, nebo původních plánů.

Podle rozsahu přestavby a případné dostavby se odhadnou i předpokládané náklady. Celý prováděcí projekt rekonstrukce musí být velmi pečlivý, zpracovaný na základě stavebního průzkumu a statického posouzení.

Bude pracnější (a dražší) než projekt nového domu, a přitom stavba samotná ještě může přinést mnohá nepříjemná překvapení. Některé materiály se časem znehodnotily, izolace proti vodě se stářím rozpadly, nosné zdivo ztratilo potřebnou únosnost, protože se rozdrobila malta a podobně.

Je lepší rekonstrukce, nebo demolice rodinného domu? Rychlokurz bydlení

Dům 4: V tomto případě přestavba dům zbavila nánosů přístaveb a dodala mu noblesu, vysoký standard bydlení a přímý kontakt obytného prostoru se zahradou.

Poruchy konstrukcí

Nosnými konstrukcemi domu rozumíme základy, svislé konstrukce (stěny, pilíře, sloupy) a vodorovné konstrukce (stropy). K jejich poruchám dochází z mnoha důvodů, a právě zjištění a odstranění příčiny je první podmínkou úspěšné opravy.

Závady se jinak po čase opět objeví, dokonce i na zcela nových částech konstrukcí. Například trhliny v původní omítce mohou signalizovat narušené základy, a tím i nosné zdivo. Výměnou omítky závada nezmizí, nová omítka znovu popraská, trhliny zdiva se navíc mohou dále zvětšovat a ohrozit stabilitu celého domu.

Opravovat dům s poruchou základů a nosných zdí je velmi problematické a nákladné. U rodinných domů předpokládáme, že stavba doslouží se zánikem, nebo rozpadem stavebních materiálů. Snahy ochránit vše staré bez ohledu na skutečnou hodnotu nejsou na místě.

Pokud stavební průzkum potvrdí dostatečnou únosnost, stabilitu a bezpečnost nosných zdí, měla by se rekonstrukce či přestavba zaměřit především na opatření, která odstraní příčiny narušování a znemožní další chátrání.

Dům 3: I při zachování atmosféry starého domku získalo bydlení současný standard. Obytný prostor v bývalé stodole je prosklenými stěnami propojený se zahradou, za malými okny domu jsou intimní ložnice.

Nezbytná je samozřejmě také ochrana před vlhkostí, která by do zdí pronikala vlivem jiných závad objektu. Nejčastějšími příčinami vlhkého zdiva jsou narušené izolace proti zemní vlhkosti, zatékání střechou nebo tepelné mosty špatně zateplené fasády (okenní a dveřní překlady nechráněné tepelnou izolací, nesprávně uložené okenní rámy apod.). Vždy je nutné zjistit nejprve pravou příčinu, aby provedená opatření nebyla zbytečná.

Dřevěné stropní konstrukce

Téměř u všech domů postavených ke konci devatenáctého a začátkem dvacátého století bývají nejzávažnějším problémem dřevěné stropy. Při zatečení dešťové vody (střechou nebo fasádou) nebo při poruchách (vodovodu, kanalizace, topení) se do dřeva dostane vlhkost, která nemůže vyschnout, protože dřevěné trámy jsou uzavřené uvnitř stropní konstrukce.

Vlhké dřevo pak představuje optimální prostředí pro dřevokazné houby, především dřevomorku. Trámy narušené hnilobou ztrácejí svou únosnost. Jedině stavební průzkum dokáže pomocí dostatečného množství sond stanovit, v jakém stavu jsou stropní konstrukce.

Výskyt dřevomorky i jiných dřevokazných organismů potvrdí, nebo bezpečně vyloučí pouze laboratorní zkoušky odebraných vzorků. Trámy napadené dřevomorkou (včetně všech konstrukcí v ochranném pásmu přibližně jednoho metru) vždy musíte odstranit a spálit.

Náhrada šikmé střechy novým plnohodnotným podlažím je funkčně i ekonomicky opodstatněná. Obrázek srovnává využití prostoru nad stejným půdorysem při šikmé střeše a rovném stropu.

Výměna stropů je nejen nákladným, ale především staticky složitým zásahem do konstrukce domu. Na stabilitě a tuhosti objektu se stropy a příčky podílejí stejnou měrou jako nosné zdi. Při výměně se tedy musí celý objekt provizorně zabezpečit ještě před bouráním.

Pokud se stropy nemění, celá přestavba by měla vyloučit mokré procesy, především zdění nebo betonování. Suchou skladbu budou mít i nové podlahy, příčky mohou být postaveny ze sádrokartonu nebo z překližek. Nejen původní, ale také nové dřevěné konstrukce potřebují dostatečnou ochranu před vlhkostí (možnost provětrávání, vysychání), impregnaci proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu a účinná protipožární opatření.

Schody v rodinném domě

Pokud budete v domě budovat nové schodiště, měli byste vědět, že všechny stupně v rameni a v celém domě musí mít stejnou výšku a šířku (mimo schodů do sklepa a na půdu). Každá, třeba i centimetrová odchylka naruší rytmus kroků a hrozí klopýtnutí.

Na sklonu schodišťového ramene je závislá pohodlná chůze po schodech. Chůze po strmých schodech bývá nebezpečná zvláště pro malé děti a starší lidi. V rodinném domě by příliš prudké schody neměly vést ani do sklepa, pokud jsou v něm umístěny prostory často využívané, třeba prádelna, fitness, dílna či sklady potravin.

Schodiště v rodinném domě musí umožnit bezpečnou chůzi. Obrázky názorně ukazují, proč jsou užší stupně rizikové. Běžný stupeň byl měl mít šířku nejméně 26 cm (výška 18,5 cm), schody do sklepa jsou přijatelné s šířkou 23 cm (výška 20 cm)..

Sklon ramene určuje poměr výšky a šířky jednotlivých stupňů. Přesné rozměry se stanovují podle dispozičního řešení budovy a konstrukční výšky podlaží, ale především vycházejí z délky běžného kroku (61 až 63 cm) a délky chodidla (25 až 30 cm). Vhodný poměr výšky a šířky stupně stanovuje vzorec: 2 výšky + šířka = 61 až 63 cm. Pohodlné schody mají výšku stupně od 15 do 18,5 cm (šířka stupně pak podle vzorce vychází kolem 33 až 26 cm).

Autorka seriálu

Autorka seriálu

Ing. arch.Věra KonečnáVystudovala Fakultu architektury ČVUT Praha, věnuje se převážně problematice bydlení, publicistice a propagování architektury, je členkou grantové komise Nadace české architektury.

Kromě projekce pracovala v odborných časopisech o architektuře a časopisech o bydlení. Pořádá soutěže pro studenty architektury, vede kurzy bydlení pro laickou veřejnost a provozuje vlastní internetový časopis na téma architektura bydlení.

Minimální šířka ramene je 90 cm. Propojení mezi jednotlivými rameny zajišťuje podesta. Měla by být stejně široká jako schodišťová ramena. Také pokud se v bezprostřední návaznosti na výstupní rameno otevírají dveře, vkládá se mezi rameno a dveře podesta. Její šířka se řídí šířkou dveřního křídla, která se zvětšuje o 50 cm (v případě otevírání dveří ke schodišti).

Točitá ramena se navrhují jen do míst s omezenou půdorysnou plochou a z hlediska provozu mají podřadný charakter, rozhodně by se nemělo předpokládat, že po nich budou chodit malé děti nebo starší lidé a že po nich lze stěhovat nábytek.

Šířka každého stupně v nejužším místě u středu nesmí být menší než 13 cm, schodiště by mělo být pravotočivé, aby se při dodržení chůze vpravo (při vyhýbání dvou osob) scházelo dolů po širší straně stupňů. Chůze po schodech dolů je totiž nebezpečnější než nahoru.

Bez zábradlí na schodišti nebude dům zkolaudován. Zvolte raději "neviditelné" bezpečnostní sklo než schody bez zábradlí. I když ve vašem domě nežijí děti, jste právně zodpovědní také za úraz návštěv.

Téma podlah, zateplení domu a výměny oken je popsáno u předcházející lekce Přestavba bytu. Pro rodinný dům platí stejné zásady. Střecha a zabydlené podkroví budou příštím samostatným tématem.

Návrh domu 1 (video): prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Martin Matiska, Ing. arch. Martina Novotná / Ladislav Lábus AANávrh domu 2: Martin Daněk, Ing. arch. Martin Doležel, Ing. arch. Barbora Ponešová, PhD. / ArchantiNávrh domu 3: Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková / Šrámková architektiNávrh domu 4:MgA. Ondřej Císler / AOC, Ing. arch. Pavel Hnilička / Pavel Hnilička ArchitektiNávrh domu 5: Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti

Tagy: