:: OSEL.CZ :: - Vybuchla močůvka

:: OSEL.CZ :: - Vybuchla močůvka

Sen o elektřině a teple z močůvky vybuchl. Po monstrvěži vysoké 22 metrů – asi tak sedmiposchoďový panelák - a průměru 17 metrů, která ekologicky podbarvila krajinu se čtyřmi milióny litrů substance, močůvce podobné, nezbylo vůbec nic. Trosky leží několik stovek metrů okolo zařízení. Vylilo se také asi 1000 litrů lehkého topného oleje. Zprávy tvrdí, že půda je naštěstí zamrzlá, takže hrozba kontaminace pravděpodobně nebude tak závažná a firma z Riedlingenu olej odčerpává. Na začátku líčily lobbistické skupiny vše jako v idylickém křesťanském ráji.

20. dubna 2007 začala oficiálně stavba elektrárny na bioplyn mezi obcemi Daugendorf (na obrázku vpravo) a Riedlingen (vlevo). Další informace lze nalézt na (http://www.energiehof.daugendorf.com). Za zády šplouchá Dunaj. Skupinka stromů v dálce za kruhovým betonovým základem a před lesem na obzoru nám poslouží jako orientační pomůcka. Na snímku nelze nepřehlédnout psychologickou manipulaci občanů země Baden-Würtemberg náboženskou ideologíi. Křesťanský kříž tvoří vlastně dominantu obrázku, zatímco elektrárna, která by měla být dominantou webové stránky, je v pozadí. Pokud by chtěl autor snímku propagovat pouze zelenou ideologii, měl k dispozici stromy. Obrázek dokončené stavby lze nalézt zde: www.kriegfischer.de/reference_projects_d.php (kliknout vpravo na "Riedlingen").

Idyla skončila, nasazena byla asi stovka lidí. Hasiči s plynovými maskami, záchranky a policie.

Zařízení vyprojektovala firma Maschinenring Biberach, hlavní vedoucí firmy Martin Feirle . Při kladení základu Feirle stavbu krátce představil a uvedl, že bude „...vyrábět 1000 kW za hodinu .... což odpovídá přibližně 8 miliónům kWh ročně a vystačí zásobit 1 500 domácností elektřinou. Navíc vyprodukuje teplo, kterým se bude zásobovat nemocnice a školy,“ a ročně se tak uspoří 780 000 litrů topného oleje (podle SZOn z 21.4.2007). Jako další produkt se uváděla produkce 48 tun hnojiva denně. Aby se takový výkon dosáhl, bylo nutné bumbrlíčka denně krmit 57 tunami biomasy.

Slovo „biomasa“ zni určitě lépe, než kdyby se řeklo, že je zapotřebí 500 ha polí na produkci 30 000 metrů krychlových kukuřice, zrní, trávy, apod. Realizace projektu nebyla snadná kvůli odporu obyvatelstva v Grüningenu. V okrese Biberach existuje 80 zařízení na výrobu bioplynu. A to je pouze jeden německý okres. Divíte se ještě, že roste cena potravin?

První náplň tvořila voda, dobytčí močůvka a očkovací substrát z jiných zařízení. Poprvé dodávalo zařízení proud v pátek, ale po několika hodinách činnosti explodovalo asi v neděli ve 2 hodiny v noci. V tu dobu byli totiž alarmováni hasiči v Grüningenu kvůli výpadku proudu. Ve 4 hodiny zrána objevili, že chybí 22 metrů vysoká věž reaktoru. Exploze byla tak silná, že těžké kusy – jako těžký lis na plnění fermentoru – se nalézaly 50 metrů od svých původních míst. Zničený fermentor byl sestaven ze sešroubovaných emailových ocelových plechů. Nebezpečné explozivní plyny jako metan a sloučeniny síry se výbuchem dostaly do vysokých výšek, kde je speciální jednotky již nemohly změřit.

Nasazena byla i policejní helikoptéra a místo se z výšky důkladně fotograficky dokumentovalo. Laserová technika zachytila místo zkázy trojrozměrně. Pečlivá pozemní dokumentace zaznamenala každý detail, který by mohl objasnit příčinu exploze. První tiskové zprávy o výsledku šetření lze očekávat během ledna 2008.

:: OSEL.CZ :: - Vybuchla močůvka

Jezero substance podobné močůvce a pravděpodobně s příměsí lehkého topného oleje. Obrázek naznačuje vsakování do půdy. Části zařízení letěly údajně až do vzdálenosti 200 m. Určení vzdálenosti k Dunaji lze pouze odhadnout, poněvadž obrázky jsou bez popisu. Daleko v pozadí lze pozorovat stejnou skupinu stromů a budov jako na pozadí následujícího i předchozího obrázku s křížem. Pokud odvozená orientace souhlasí, měla by podél této skupiny stromů procházet ulice Ammelhauser Strasse obce Grüningen. Jezírko močůvky by se mělo nacházet asi 600 m od Dunaje, který je vlevo ve směru pohledu a není vidět. Jako měřítko může posloužit sloup elektrického vedení v levé části obrázku.

V okolí neštěstí se rozvinul katastrofický turismus, jak jej známe z doby záplav u nás. Diváci by pravděpodobně pošlapali jakékoli stopy, proto se místo uzavřelo.

Příčina?Příčina exploze není prozatím známa. Jak bylo naznačeno výše, zařízení bylo v činnosti bez úředního povolení a je předmětem rozsáhlého policejního šetření. Elektrárna byla v provozu pouze několik hodin a měla být 31. ledna 2008 podrobena technické zkoušce, která se měla stát podkladem úředního povolení provozu elektrárny. Taková situace je běžná. Aby nějaké zařízení mohlo být otestováno musí byt v provozu. Při spouštění elektrárny je ve fermentoru (kvasné zařízení) málo plynu a hodně vzduchu. Zahřátím substrátu se postupně vytváří směs plynů (metan, sirovodík) označovaných eufemisticky (zmírňujícím způsobem) bioplyn. Než se dosáhne žádaného stupně 50 – 75 % podílu bioplynu, musí se projít vznětlivou fází, kdy vzduch a plyn jsou v dokonalém explozivním poměru. Chybí pouze roznětka. Je jich celá řada. Od poškozeného míchadla na kejdu přes statickou elektřinu až k vytvoření roznětky během biologického odsiřování. Jednu z nich si příroda na Energetickém statku v Daugendorfu vybrala. Lze také usuzovat na selhání personálu a projekční vadu, poněvadž u běžícího zařízení nikdo nebyl.

BezpečnostZařízení nebylo evidentně vybaveno poplachovým systémem, který by přes mobil v době nepřítomnosti zaměstnanců zodpovědného pracovníka informoval o havarijní situaci. Takové systémy na trhu již existují a pracovník může na základě zprávy rozhodnout jak vážná je situace. Zařízení také evidentně nemělo systém, který by po nereagování na havarijní situaci zařízení automaticky vypnul nebo převedl do jistého provozu. V diskusním foru Energiehof Daugendorf se uvádí, že takových havarií již byla celá řada. Fermentory byly ale postaveny z betonu a zapuštěny v zemi a havárie proto nikdy nebyly tak velké. Lacinější varianta stojících fermentorů sebou nese nebezpečí nekontrolovaného ucházení plynů.

Škoda se zatím pohybuje kolem € 3 miliónů. Nasazena byla také speciální ABC jednotka (Atom – Bio – Chemie), která během neděle zjišťovala, zda vzduch obsahuje explozivní směs.

Geologie místa zajišťuje, že močůvka nesteče přímo do Dunaje nebo do potoka Zollhauser a následně do Dunaje. Ve vedlejším okres Laupheim se staví podobně velké zařízení. Obyvatelé jsou znejistěni činností 20 sedláků, kteří hodlají postavit zařízení na nečištěný bioplyn, který chce odebírat firma Erdgas Südwest a plnit jím svůj rozváděcí systém. V Laupheimu je celkový objem rozdělen do více reaktorů, které jsou zabudovány do země a vyčnívají pouze 3 metry. Výroba bioplynu je zde také rozdělena do dvou fází: po dvou fermentorech následují dva postkvasící reaktory.

Nevýhody bioplynové elektrárny

Vysoké investiční náklady. V Daugendorfu okolo 80 miliónů korun. Při kvašení látek obsahujících protein vzniká smrad podobný nahnilým vajíčkám. Je to sirovodík, který je navíc vysoce jedovatý. Těsnění je u takových zařízení kritickým momentem. V okrese Biberach se pro elektrárnu pěstovalo zrní a kukuřice na více jak 5000 hektarech. (Zde se zprávy různí – ve fázi výstavby se hovořilo o 500 ha, po výbuchu o 5000 ha.) Používání zdrojů potravin na výrobu elektřiny vede zákonitě ke zdražení potravin. Na likvidaci konečného substrátu musí být k dispozici dostatečně velké plochy. V zimních měsících se močůvka, která slouží jako katalyzátor, nesmí vynášet na pole a musí se skladovat. Totéž platí pro nezkvašenou močůvku. Močůvka od zvířat ošetřovaných antibiotiky se nesmí dostat do kvasícího reaktoru ve velkých dávkách. Jenže antibiotika se zvířatům podávají průběžně. Pěstování rostlin pro energii vede k monokultůrám a k zemědělství s vysokým podílem hnojiv.

Zbytky nebezpečné výbušniny: dřevotříska, balíky slámy, apod. Vyklizení trosek bude trvat několik týdnů až měsíců. Zařízení není možné pochopitelně již opravit, poněvadž bylo výbuchem kompletně rozmetáno a zda bude znovu postaveno je podle vyjádření starosty obce Daugendorf Hanse Petermanna sporné a bude nutné vyčkat vyjádření expertů. V pozadí je část obce Grüningen se stromořadím v ulici Ammelhauser Strasse.

Kukuřice potřebuje k pěstování velké plochy. Tím zemědělským podnikům narůstá pachtovné. Vznikající metan má 23 krát větší skleníkový efekt než oxid uhličitý, který hnutí zelených z neznámého důvodu nenávidí. To jsou zelenými uznávané nedostatky. Důkaz, že oxid uhličitý má skleníkový efekt vedoucí zákonitě k celosvětové katastrofě prozatím nebyl podán ani v laboratorních podmínkách, ačkoliv se o to jedinci snaží již více jak 20 let. O to úspěšnější je mediální tažení proti CO2. A jaké výhody má bioplyn podle hnutí zelených?

Výhody bioplynové elektrárnyVyužívání obnovitelných místních zdrojů. To zní pěkně. Prakticky to ale znamená, že z potravin pro lidi nebo zvířata se vyrábí elektřina a to již nezní tak pěkně. Jeden Indián kdysi řekl: „Až porazíte poslední strom, zjistíte, že zlato se nedá jíst.“ CO2neutrální výroba energie. Neví se ale proč je „CO2neutrální výroba“ výhodou. Podle dosavadních informací je to spíše nevýhoda, poněvadž CO2 je potravinou pro rostliny. Methan lze použít na pohon aut. Jenže ta jezdí na zemní plyn. Zlepšená kvalita močůvky, protože není tak „ostrá“. Argument je to z říše science fiction: Aby se mohla postavit intergalaktická dálnice, je nutné rozebrat planetu Zemi.

ZávěryČeské obyvatelstvo s obyvateli země Baden-Würtemberg trpně soucítí a přeje jim pěkné vánoční svátky. Pro některé jsou ale smutné. Podle zprávy bylo v nasazení také několik duchovních nebo psychologů. Občané České republiky si mohou oddechnout, že jejich elektřina pochází částečně z jádra a vyhýbá se nebezpečným chemickým experimentům s močůvkou. Alibicionistické prohlášení německé speciální (!) jednotky nemůže vážně ohrožené české obyvatelstvo v žádném případě uklidnit a případem by se měly zabývat naše úřady. Vhodné by bylo sestavit parlamentní komise, které by podobné nebezpečné projekty kontrolovaly nejen v Německu, ale také v Rakousku. V úvahu by přicházely také pohraniční protesty nebo horolezecké výstupy na fermentory. Německá a Rakouská močůvková lobby usiluje o export své techniky na východ. Chtěli byste mít nedaleko své obce nebo, nedej Bože, přímo na jejím okraji zařízení, které nekontrolovaně vybuchuje a jehož částí poletují vzduchempodle počtu pravděpodobnosti?

Zdroje http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=2950940/7ybak/index.htmlhttp://www.energiehof.daugendorf.comhttp://www.szon.de/lokales/laupheim/stadt/200712170686.htmlhttp://web2.cylex.de/stadtplan/riedlingen-88/stadtplan-riedlingen-strassen-a.html

Tagy: