OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za prosinec a leden

OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za prosinec a leden

Rodiče, kteří podnikají na hlavní činnost jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), mohou žádat ošetřovné za měsíc prosinec a leden. Výše ošetřovného na jeden kalendářní den činí 400 korun.

Od kdy do kdy můžete žádat o ošetřovné

Příjem žádostí byl zahájen 10. 2. 2021.

Příjem žádostí skončí 11. 3. 2021 v 23:59 hodin.

Formulář žádosti o ošetřovné za prosinec 2020 a leden 2021

Kdo může o ošetřovné žádat

Na ošetřovné mají nárok osoby samostatně výdělečně činné podnikající na hlavní činnost, které musely po uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání kvůli péči o dítě do 10 let či péči o handicapovaného člověka.

Další podmínky, jež musíte splnit:

Prosinec, za které dny lze žádat

Za prosinec je možné žádat ošetřovné pouze za dny 21. a 22. 12. 2020, kdy byly uzavřené školy na základě krizového opatření přijatého vládou.

OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za prosinec a leden

Osoba samostatně výdělečně činná, která pečuje o předškolní dítě, může žádat o ošetřovné za dny 21.–22. 12. 2020 pouze tehdy, když dítě nemohlo navštěvovat školku nebo jiné předškolní zařízení kvůli karanténě v tomto zařízení či karanténě v domácnosti, kde žije. Jestliže se OSVČ stará o dítě navštěvující 1. nebo 2. třídu, může žádat o podporu ve dnech 21.–22. 12. 2021, kdy byla škola uzavřena usnesením vlády o přijetí krizového opatření.

Leden, za které dny lze žádat

Za leden je možné žádat ošetřovné za období od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021. (Dny 1. 1. 2021 a 29. 1. 2021 se nepočítají, protože jde o dny školních prázdnin a nárok na pobírání ošetřovného během prázdnin vylučuje zákon.)

Jestliže se OSVČ stará o předškolní dítě nebo dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o ošetřovné za měsíc leden 2021 jen v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školku, školu či jiné školské zařízení z důvodu karantény v tomto zařízení či karanténě v domácnosti, kde žije.

O ošetřovné není možné žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte či ošetřované osoby v domácí péči.

Kdo nemá nárok na ošetřovné

Příjemcem ošetřovného nemůže být:

Co je potřeba uvést v žádosti

Do žádosti vyplníte název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení. V případě plošného uzavření škol či zařízení na základě nařízení vlády nedokládáte žádné potvrzení, stačí jen čestné prohlášení obsažené ve formuláři. Ministerstvo průmyslu vás ale v případě potřeby může vyzvat k doplnění, pokud jste třeba o ošetřovné nežádali už v předchozích měsících.

Pokud vyplňujete žádost poprvé, formulář vás vyzve, abyste doložili existenci alespoň jednoho dítěte, například přiložením kopie vysvědčení nebo jiného dokladu.

Pokud školu, školku či jiné zařízení uzavře sám provozovatel nebo hygiena, musíte k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření (například snímek obrazovky s e-mailem od hygienické stanice, popřípadě zřizovatele).

V případě, že pečujete o nezaopatřené dítě do 26 let nebo staršího člena rodiny závislého na péči jiné osoby, musíte k žádosti doložit potvrzení OSSZ, že jste OSVČ na hlavní činnost. Dále také rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči, pokud jste ho už nedoložili k předchozím výzvám.

Jak podat žádost

O ošetřovné můžete požádat pouze prostřednictvím předepsaného formuláře na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost vyplňte a podepište.

Podepsaný originál žádosti můžete poslat třemi způsoby:

Nedoplatky vůči vybraným úřadům

Před dokončením žádosti budete muset čestně prohlásit, že nemáte žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Také budete muset stvrdit, že nejste v konkurzu či v likvidaci.

Vybranými institucemi se rozumí finanční správa, celní správa, ČSSZ a zdravotní pojišťovna. Pokud nedoplatky máte, na ošetřovné nemáte nárok. Můžete žádat jen za dny, kdy nic nedlužíte.

Pokud však u jedné či více institucí dlužíte, ale máte schválený splátkový kalendář a nejste v prodlení se splácením nebo máte povolený odklad, pohlíží se na vás jako na osobu bezdlužnou a ošetřovné vám přiznají.

Na co si dát pozor

Ministerstvo průmyslu nabádá, abyste při podání žádosti pamatovali na následující:

Tagy: