Zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Kolik si v roce 2020 připlatíte?

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Kolik si v roce 2020 připlatíte?

Při výpočtu maximálních a minimálních záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných se vychází z průměrné mzdy. Pro výpočet minimálních záloh pro rok 2020 musíme znát předpokládanou výši průměrné mzdy pro rok 2020. Tu stanovuje Nařízení vlády s číslem 260/2019 Sb. (s účinností od 1. ledna 2020) na základě všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2018) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ten vychází ze statistik za první pololetí roku 2019), které mají zohlednit růst průměrných mezd.

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2020:

Odhad průměrné mzdy na příští rok je pak výsledkem násobku všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Podle návrhu vládního nařízení činí vyměřovací základ za rok 2018 částku 32 510 Kč a koeficient je 1,0715. Průměrná mzda na rok 2020 se tedy odhaduje na 34 835 Kč (32 510 × 1,0715 = 34 834,465, zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru na 34 835 Kč). Pro srovnání loňská (2019) průměrná mzda je 32 699 Kč.

Výše měsíčních záloh závisí na vašem dosaženém hrubém zisku v minulém kalendářním roce (2019), vždy ale musíte při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti platit alespoň minimální měsíční zálohu.

Zvýšení záloh na sociální pojištění

Záloha na sociální neboli důchodové pojištění se odvozuje od dosaženého zisku (přesněji daňového základu) a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny (v případě, že samostatně výdělečnou činnost provozujete po celý rok, tedy 12 kalendářních měsíců). Sazba pojištění je 29,2 %. V případě, že je váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální a vy budete platit také jen minimální zálohu na pojistné.

Minimální zálohy pro OSVČ, pro něž je podnikání hlavní činností obživy

Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 8709 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), kterou jsme zaokrouhlili na celé koruny nahoru. Minimální záloha pro rok 2020 tedy činí 2544 Kč (8709 × 0,292 = 2543,028, zaokrouhlíme na celé koruny nahoru, čili 2544).

Anketa

Vykonáváte živnost jako hlavní činnost?

Zobraz výsledek

Porovnáme-li tuto částku s minimálními zálohami na právě uplynulý rok 2019, tedy částkou 2388 Kč, vyjde nám, že se minimální zálohy v roce 2020 zvýší o 156 Kč (2544 − 2388). Předchozí rok přitom minimální záloha vzrostla o 199 Kč. Letošní zvýšení tudíž vzhledem ke stále rostoucí průměrné mzdě není nikterak dramatické.

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Kolik si v roce 2020 připlatíte?

Minimální zálohy pro OSVČ, pro něž je podnikání vedlejší činností obživy

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý kalendářní rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 104 508 Kč (8709 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Roční maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 672 080 Kč. V případě, že váš roční příjem za rok 2020 překročí tuto hranici, nebudete od této částky platit další důchodové pojištění ani odvádět solidární přirážku.

Minimální měsíční záloha pro osoby samostatně výdělečně činné, které své podnikání vykonávají jako vedlejší činnost (například podnikají při zaměstnání, studiu, v důchodu, na mateřské či při pobírání rodičovského příspěvku), se vypočítá jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 3484 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 1018 Kč (3484 × 0,292 = 1017,328, záloha se také zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý kalendářní rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 41 808 Kč (3484 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Sociální pojištění, srovnání let 2019 a 2020

Rok 2019Rok 2020
Maximální vyměřovací základ (limit pro solidární zdanění)1 569 552 Kč1 672 080 Kč
Minimální roční vyměřovací základ hlavní činnost98 100 Kč104 508 Kč
Minimální roční vyměřovací základ vedlejší činnost39 240 Kč41 808 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ hlavní činnost8175 Kč8709 Kč
Minimální měsíční záloha hlavní činnost2388 Kč2544 Kč
Minimální měsíční záloha vedlejší činnost955 Kč1018 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost78 478 Kč83 604 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ6000 Kč6000 Kč
Minimální nemocenské138/126 Kč126 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 3000 Kč3000 Kč

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění (to si jako OSVČ můžete, ale také nemusíte platit), zůstává pro rok 2020 3000 Kč měsíčně. (V letech 2012 až 2018 šlo o částku 2500 Kč.) Ke zvýšení pak došlo od 1. ledna 2019.

Změna minimálního nemocenského pro OSVČ

U OSVČ a zahraničních zaměstnanců došlo od 1. července 2019 v důsledku změny sazby pojistného ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6000 Kč). Minimální výše pojistného na nemocenské pojištění (v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019) byla 138 Kč.

Nižší sazba pojistného se poprvé projevila při odvodu pojistného za červenec 2019. Na zaměstnance tato změna neměla žádný vliv, protože za ně pojistné v nové sazbě odvádí zaměstnavatel. OSVČ a zahraniční zaměstnanci, kteří si nemocenské pojištění dobrovolně platí, si však mohli snížit výši svých měsíčních plateb na 126 Kč.

Pokud si nemocenské pojištění platíte a váš maximální měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného je vyšší než 6000 Kč, byl vám z uhrazené platby pojistného v období od července 2019 vypočten vyšší vyměřovací základ než z předchozích plateb, právě s ohledem na snížení sazby pojistného. Jestliže váš vyměřovací základ činí právě jen 6000 Kč a platbu jste si nesnížili, bude vám počátkem roku 2020 vyčíslen přeplatek na pojistném na nemocenském pojištění.

Zvýšení záloh na zdravotní pojištění

Vyměřovací základ pro výpočet záloh zdravotního pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 %. Násobí se částkou vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy 34 835 Kč. Polovina průměrné mzdy činí 17 417,50 Kč, po zaokrouhlení 17 418 Kč.

Výši minimální zálohy tedy získáme: 17 418 × 13,5 = 2351,43. Po zaokrouhlení na celé koruny nahoru je to 2352 Kč. Minimální záloha v roce 2019 byla 2208 Kč. Letos si tedy OSVČ připlatí 144 Kč. Příčinou zvyšování minimálních záloh je růst průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění určen.

Zdravotní pojištění, srovnání let 2019 a 2020

Minimální zálohyRok 2019Rok 2020
OSVČ2208 Kč2352 Kč
Státní pojištěnci1018 Kč1067 Kč
Osoby bez zdanitelných příjmů1803 Kč1971 Kč

Zálohu na zdravotní pojištění musíte zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Pozor, nová výše minimální zálohy se platí (na rozdíl od zálohy na sociální pojištění) vždy od ledna. Pokud už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2019. Ten musíte odevzdat nejpozději do měsíce po podání daňového přiznání.

Jinými slovy, když nyní platíte třeba 4148 Kč, budete stejnou částku platit i v prvních měsících roku 2020, do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Novou výši měsíční zálohy budete platit až po tomto odevzdání a její výše se bude odvíjet od vašeho dosaženého hrubého zisku za rok 2019. V případě, že začnete podnikat například od dubna 2020, první zálohu na zdravotní pojištění ve výši 2352 Kč musíte zaplatit 8. května 2020. (V prvním roce provozování hlavní samostatné výdělečné činnosti se vždy platí pouze minimální měsíční záloha.)

Zálohy na zdravotní pojištění u vedlejší činnosti

Pokud podnikáte jen na vedlejší činnost (podnikáte například při mateřské či rodičovské dovolené, při studiu, práci nebo jste v důchodu), minimální vyměřovací základ se na vás nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku. Zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec, pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu o příjmu.

Vyšší jsou i odvody za státní pojištěnce

Zvyšuje se i vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění, které stát platí za takzvané státní pojištěnce. Vzroste z částky 7540 Kč na 7903 Kč. Zvýší se také pojistné z 1018 Kč na 1067 Kč (7903 × 13,5 % = 1066,9).

Za státní pojištěnce se považují například:

Pojištění zdražilo také samoplátcům

Zdravotní pojištění zdraží i samoplátcům, a to kvůli zvýšení minimální mzdy. Tzv. samoplátci jsou osoby bez zdanitelných příjmů, za které neplatí zdravotní pojištění stát. Jde tedy například o studenty nad 26 let nebo nezaměstnané, kteří nejsou evidováni na úřadu práce. Minimální mzda letos vzrostla z 13 350 Kč na 14 600 Kč. Proto se z ní vypočítaná částka pojistného (13,5 %) zvýší na 1971 Kč z dosavadních 1803 Kč. Připlatíte si tedy 168 Kč. Jelikož zvýšení platí od ledna 2020, musí být platba pojistného navýšena již za leden 2020, ta je splatná nejpozději do 8. února 2020.

Tagy: